Sadi Pridonya

Agency: Leo Burnett Moscow Production: DAGO Director, Storyboard : Sergey Podzolkov CG Artist, animation : Alex Beresnev illustration : Varvara Alyay

Agency: Leo Burnett Moscow 
Production: DAGO

Director, Storyboard : Sergey Podzolkov
CG Artist, animation :  Alex Beresnev
illustration : Varvara Alyay
 
Back to Top